Regulamin i Polityka prywatności, RODO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.pallas.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.pallas.pl.
 2. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.pallas.pl jest firma:
  PALLAS S.C.
  ul. Młynarska 3, 63-800 Gostyń
  NIP: 696-183-24-43
  REGON: 300829769
 3. Regulamin jest udostępniony każdemu i o każdym czasie nieodpłatnie, za pośrednictwem strony www.sklep.pallas.pl.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu, a językiem zawarcia umowy jest język polski.
 5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen wyrobów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży wyrobów oraz wprowadzania nowych wyrobów do oferty sklepu internetowego.
 6. W przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy, sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmian wysokości kosztów dostawy. Nie dotyczy to zamówień będących w trakcie realizacji.

II. ZAMAWIANIE TOWARU - ZAWARCIE UMOWY:

 1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym można składać za pośrednictwem strony www.sklep.pallas.pl, drogą mailową pisząc na adres: zbyt@pallas.pl lub drogą telefoniczną dzwoniąc pod numer telefonu 65 575 24 17.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej, należy wejść na stronę internetową www.sklep.pallas.pl a następnie dokonać wyboru towaru dostępnego w sklepie.
 3. Klient po skompletowaniu zamówienia na stronie internetowej określa formę płatności oraz formę dostawy i wysyła zamówienie do sklepu. Przed wysłaniem zamówienia Klient zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  • podać dane zawarte w formularzu: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres skrzynki poczty elektroncznej oraz numeru telefonu (podanie numeru telefoni nie jest obowiązkowe).
  • potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji (zawarcie Umowy sprzedaży) za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adre e-mail podany w trakcie składania zamówienia.
 5. Wpłata pieniędzy na rachunek bankowy bez wcześniejszego zamówienia towaru nie jest jednoznaczna ze złożeniem zamówienia. Zamówienia, które nie zostaną przyjęte przez stronę sklepu, drogą mailową lub telefoniczną nie będą realizowane.
 6. W przypadku chęci zakupu towaru i wysyłki poza terytorium Polski prosimy o kontakt drogą elektroniczną: zbyt@pallas.pl w celu ustalenia terminu realizacji, czasu dostawy oraz kosztów wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wysyłki towaru za granicę w przypadku gdy wyrób przekracza wymiary i masę określone przez podmioty realizujące dostawy.

III. CENY I PŁATNOŚCI:

 1. Wszystkie ceny wyrobów znajdujących się w sklepie internetowym są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 3. Sklep internetowy ma prawo obciążyć Klienta kosztami przesyłki zamówienia do klienta, jeżeli zamówienie nie będzie odbierane osobiście przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę w siedzibie firmy Pallas S.C. przy ul. Młynarskiej 3, 63-800 Gostyń. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy towaru do Klienta. Całkowity koszt zamówienia wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon; na życzenie wystawiamy fakturę VAT.
 5. W przypadku wybrania przez Klienta jako sposobu dostawy - kuriera, Klient może wybrać z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, następujące formy płatności:
  • przelew bankowy (przedpłata) na konto bankowe sklepu internetowego.
 6. W przypadku odbioru osobistego klient może wybrać następujące formy płatności:
  • przelew bankowy (przedpłata) na konto bankowe sklepu internetowego (przelew musi zostać zaksięgowany przed dokonaniem odbioru)
  • płatność gotówką przy odbiorze
 7. W przypadku wysyłki za granicę klient może wybrać następujące formy płatności:
  • przelew bankowy (przedpłata) na konto bankowe sklepu internetowego.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta jako formy płatności przedpłaty, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku zapłaty we wskazanym terminie zamówienie zostaje anulowane.
 9. Dane do przelewu:
  PALLAS S.C.
  ul. Młynarska 3
  63-800 Gostyń
  Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 41 1090 1258 0000 0001 1034 2325

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ - DOSTAWA:

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki, sposobu dostawy oraz dokonania płatności za zamówienie.
 2. Zamówienie dostarczane jest do klienta wyłącznie pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres dostawy chyba, że Klient wybrał opcję odbioru osobistego.
 3. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie przez sklep internetowy w celu podjęcia decyzji odnośnie złożonego zamówienia (wydłużenie czasu oczekiwania na brakujący towar, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie zamówienia z zwrot pieniędzy za zamówiony towar w przypadku przedpłaty na konto).
 4. Realizacja zamówienia przy wyborze sposobu płatności jako płatności przelewem (przedpłata) rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.
 5. Czas realizacji zamówienia - do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.
 6. Sklep internetowy obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. W związku z tym Klient powinien zbadać przesyłkę zawierającą towar w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Po odbiorze przesyłki  Klient ma prawo żądać od podmiotu dostarczającego  spisania protokołu w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki nie dającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze. W razie stwierdzenia:
  • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  • niekompletności przesyłki
  • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia:
 7. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.
 8. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności podmiotu dostarczającego.
 9. Klient ma możliwość odbioru osobistego złożonego zamówienia. Odbiór osobisty jest możliwy po potwierdzeniu przez sklep gotowości towaru do odbioru. Zamówienia można odbierać w siedzibie sklepu, przy ul. Młynarskiej 3, 63-800 Gostyń od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00.

V. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY: 

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz.U. 2014 poz. 827), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.
 2. W celu odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient będący Konsumentem może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:
  PALLAS S.C.
  ul. Młynarska 3
  63-800 Gostyń
 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Sklep internetowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 6. Sklep dokona zwrotu wartości produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sklep nie jest zobowiązany do  zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą być zwrócone.

VI. REKLAMACJE TOWARU:

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient ma prawo do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Klient dokonuje reklamacji poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego danego towaru. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres skrzynki mailowej, datę zawarcia umowy będącej podstawą reklamacji, przedmiot reklamacji - ilość i nazwa, opis i rodzaj wady, żądania Klienta.
 3. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż przed upływem 14 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową i należy ją kierować:
  • pisemnie na adres: Pallas S.C., ul. Młynarska 3, 63-800 Gostyń
  • ocztą elektroniczną na adres: zbyt@pallas.pl
  • telefonicznie pod numer telefonu: 65 757 24 17
 4. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do sklepu reklamowany towar wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT).
 5. O sposobie i terminie rozpatrzenia reklamacji sklep zobowiązuje się do powiadomienia Klienta w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.
 6. Koszty wysyłki reklamacyjnej w obie strony pokrywa sklep.pallas.pl.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. PALLAS S.C. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Wszystkie gromadzone dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane tylko do realizacji złożonego zamówienia.
 2. \Właściwą miejscowość sądu rozstrzygającego ewentualne spory pomiędzy PALLAS S.C. a Klientem określają przepisy postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ystawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)- dalej RODO – informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Pallas Spółka Cywilna z siedzibą w Gostyniu, kod 63-800, ul. Młynarska 3, NIP 696-183-24-43, REGON 300829769, EMAIL: zbyt@pallas.pl jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

II. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 1. Imię i nazwisko – w celu wysłania przesyłki na poprawny adres.
 2. Adres zamieszkania – w celu wysłania przesyłki na poprawny adres.
 3. Adres e-mail – w celu kontaktu i informowania o przebiegu realizacji zamówienia.
 4. Numer telefonu – w celu kontaktu i informowania o przebiegu realizacji zamówienia.

III. Cele i podstawy przetwarzania

W naszym sklepie internetowym nie ma możliwości założenia konta. Każde złożone zamówienie jest niezależne od zamówień poprzednich. Składając zamówienie podaje Pani/Pan dane osobowe dobrowolnie w związku z zawieraną umową sprzedaży. Podane dane osobowe wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży.

Dane osobowe Pani/Pana, podawane w procesie składania zamówienia służą do następujących celów:

 1. Realizacji umowy sprzedaży (dostarczenie przesyłki z zamówieniem; rozpatrywanie zwrotów, reklamacji i wymian).
 2. Wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży (faktura VAT).
 3. Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych będą zawsze zgodne z przepisami RODO.

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że, będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub ochrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym będą istnieć podstawy prawne i uzasadnione. 

VI. Odbiorcy danych osobowych

Do danych mogą mieć dostęp:

 1. Podmioty zewnętrzne zajmujące się naszą obsługą logistyczną, księgową, informatyczną.
 2. Pracownicy w celu kontaktu w sprawie realizacji umów sprzedaży, zamówień.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z procedurami i przepisami RODO ma Pani/Pan:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii.
 2. Prawo do sprostowania danych.
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania.
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia.
 5. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa